پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

آخر کدام قله عزیزم؟ کدام اوج؟هر روز ِ هفته منتظر ِ روزهای زوج...شنبهدوشنبه...ثانیه‌ها جان سپرده‌اندپرپرپرندگان ِ نگاه‌ام که فوج فوج-یک‌روز ... ادامه مطلب
/ 84 نظر / 22 بازدید