پست های ارسال شده در آبان سال 1385

به مادرم گفتم: «ديگر تمام شد»گفتم: «هميشه پيش از آنکه فکر کنیاتفاق می‌افتدبايد برای روزنامه‌ها تسليتی بفرستيم» پی‌نوشت:ذبح؟ مثله‌ام کردی ابراهيم! 
/ 0 نظر / 19 بازدید