پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

چرا از من می‌خواهی برایت بنویسم؟برای چه می‌خواهیپیش رویتچون انسان اولیه عریان شوم؟نوشتنتنها چیزی است که برهنه‌ام می‌کند... هنگامی ‌که سخن ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 18 بازدید
 ژوزف۱ تویی که آن‌طرف خط گرفته‌ای خفقاندعا کن این‌طرف خط نمیرم از هیجان‌همان تویی که غرورت... نه! جرأت‌اش... اصلنبه جان ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 20 بازدید
بای ذنب قتلت؟ ؟ توی گلويم انگار سرب داغ ريخته باشند...نمی‌دانم.... . . به کدام گناه. . .؟! ***************** هنگامی که گفتم دوست‌ات دارم،می‌دانستم ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 40 بازدید