شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٥

روزگارِ آقای O - قسمت دهم

ژانویه ۲۰۰۵

آقای O می‌گوید: پدرم گفته زودتر اقدام کنم. اینجوری به نفع تو نیست. می‌گویم: حالا که دارم امتحان می‌دهم. یک ماه و نیم بعد هم که کنکور دارم. باشد برای همان قرار قبلی!
می‌گوید: من هم نظرم همین است. اما برای تو...
می‌گویم: فکرش را نکن. دل‌ام نمی‌خواهد برای خاطر این حرف‌ها برنامه‌هایمان را عوض کنیم.

   ادامه دارد...