پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦

 

ای که چون زمستانی 
                     و من دوست دارم‌ات
                                دست‌ات را از من مگیر...
*

پی‌نوشت:
عکس‌ها: برف شب گذشته
*: نزار قبانی